Vedtægter

Her kan du læse foreningens vedtægter. De er vedtaget på generalforsamling 1. februar 2004, opdateret på generalforsamlinger 2. december 2007, 23. november 2008 og 13. maj 2014.

§ 1. Foreningens navn, ejerforhold, art og status

Stk. 1. Foreningens navn er Copenhagen Comics.

Stk. 2. Foreningen er at betragte som en juridisk person. Der påhviler således ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse for foreningens forpligtelser, idet alene foreningsformuen hæfter herfor.

§ 2. Foreningens formål

Stk. 1. Foreningens formål er at arrangere tegneseriefestivaler og tegneserierelaterede kulturarrangementer i Danmark.

Foreningen ønsker at fremme tegneseriemiljøet i Danmark og udbrede kendskabet til tegneseriemediet generelt blandt andet ved brug af popkulturelle indslag.

Dette sker på følgende måder:

Stk. 2. For det første gennemfører foreningen en række aktiviteter i eget regi. Disse aktiviteter kan bestå i arrangering og varetagelse af tegneseriefestivaler, udgivelse af nyhedsbreve, magasiner, drift af internetside m.v.

Stk. 3. Bestyrelsen kan beslutte, at foreningen i mindre omfang også kan støtte andre projekter, der fremmer det danske tegneseriemiljø både i Danmark og udlandet. Derudover kan bestyrelsen også beslutte at støtte andre velgørende projekter gennem tegneseriemediet.

§ 3. Medlemmerne

Stk. 1. Som medlem kan optages enhver, der går ind for foreningens formål.
Stk. 2. Indmeldelse sker ved henvendelse til bestyrelsen. Medlemskabet skal fornyes én gang årligt.

Stk. 3. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, som handler i strid med foreningens vedtægter eller på anden måde handler til skade for foreningen, og som ikke har efterlevet et af bestyrelsen med passende varsel afgivet påkrav om efterrettelighed. Den ekskluderede kan kræve eksklusionen prøvet ved den førstkommende generalforsamling, hvor han har taleret men ikke stemmeret.

§ 4. Medlemmernes pligter

Stk. 1. Ethvert medlem har pligt til mindst at videresende kopi af udgående og indgående skriftlig korrespondance foretaget i forenings øjemed til foreningens formand, samt at informere formand om mundtlig korrespondance foretaget i foreningens øjemed.

Stk. 2. Formanden har pligt til at videregive informationer der vedgår et andet bestyrelsesmedlems ansvarsområde til rette vedkommende.

§ 5. Foreningens ledelse, sammensætning og valgmåde

Stk. 1. Foreningen ledes af en bestyrelse, der vælges på den årlige generalforsamling. Bestyrelsen skal bestå af mindst fem og højst ni medlemmer.

Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen og kan herefter genvælges et ubegrænset antal gange.

Stk. 3. Bestyrelsen kan, såfremt 2/3 af bestyrelsen tilslutter sig det, supplere sig selv med repræsentanter for samarbejdende festivaler eller andre samarbejdspartnere. Indsupplerede bestyrelsesmedlemmer er ikke på valg og har ikke stemmeret.

Stk. 4. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt. År hvor der afholdes festival afholdes generalforsamlingen senest inden årets udgang efter seneste festivals afslutning. År hvor der ikke afholdes festival afholdes generalforsamling senest 1 år efter seneste generalforsamling.

Stk. 5. Generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Aflæggelse og godkendelse af formandens beretning
  4. Aflæggelse og godkendelse af regnskab
  5. Indkomne forslag
  6. Aflæggelse og godkendelse af budget
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  8. Valg af revisor
  9. Eventuelt.

Der føres en protokol over generalforsamlingens deltagere og forhandlinger.

Stk. 6. Enhver generalforsamling indkaldes med 14 dages varsel ved pressemeddelelser på foreningens hjemmeside, eventuelt foreningens mailliste for medlemmer og opslag i udvalgte butikker og andre samarbejdsparter (skriftlige og elektroniske). Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Stk. 7. Hvert medlem har én stemme. Der kan stemmes ved fuldmagt, idet hvert medlem dog højst kan medbringe en fuldmagt. Afstemning sker ved håndsoprækning, medmindre et medlem begærer skriftlig afstemning. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed, idet dog beslutninger om vedtægtsændringer kun kan vedtages med 2/3 flertal. Forslag om ophør kan kun vedtages hvis 2/3 af bestyrelsen er til stede på afstemningstidspunktet.

Stk. 8. Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

Stk. 9. Ekstraordinær generalforsamling afholdes når et bestyrelsesmedlem eller mindst 1/3 af foreningens medlemmer fremsætter skriftlig begæring til formanden derom. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kendskab.

Stk. 10. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.

§ 6. Foreningens daglige ledelse

Stk. 1. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger. Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens drift.

Stk. 2. Foreningen tegnes af formanden eller kassereren.

Stk. 3. Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen af sin midte vælger formand, næstformand og kasserer.

Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og konstitution. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

Stk. 5. Formanden – og i hans fravær næstformanden – indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske om det overfor formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter anmodningen er kommet til formandens kundskab.

Stk. 6. Bestyrelsen fører en protokol over sine forhandlinger.

§ 7. Rettigheder m.v.

Stk. 1. Arbejdet i foreningen er hovedsageligt baseret på frivillig, ulønnet arbejdskraft. Trivielle opgaver eller opgaver som kræver særligt udstyr eller specialistviden, og som det er vanskeligt at finde frivillige til at løse, kan løses af lønnede ressourcer.

Stk. 2. Formanden har ret til at videregive indgåede informationer og/eller korrespondance til en eller flere af foreningens medlemmer for at holde medlemmerne informeret om foreningens gøremål.

Stk. 3. I stridsspørgsmål medlemmerne imellem har de involverede parter ret til fuld indsigt i alle dokumenter der vedrører pågældende strid, såfremt der er blevet indgivet officiel klage til bestyrelsen.

Stk. 4. Ingen frivillig eller ansat kan betinge sig nogen form for rettigheder eller personlige fordele af det arbejde, der frembringes i foreningens regi, det være sig ejendomsrettigheder, ophavsrettigheder af enhver art, eller hvad i øvrigt nævnes kan, intet undtaget.

§ 8. Regnskab

Stk. 1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2. Regnskabet revideres af kassereren samt en generalforsamlingsvalgt revisor.

Stk. 3. Foreningens budget skal være udarbejdet således, at den forventede egenkapital ved regnskabsårets afslutning som minimum svarer til 50 % af foreningens egenkapital i sidste regnskabsår op til et beløb på kr. 150.000.

§ 9. Sikring

Stk. 1. Foreningen skal sørge for, at de genstande den håndterer og opbevarer på vegne af dennes samarbejdspartnere opbevares og håndteres forsvarligt, ligesom der skal sørges for nødvendige foranstaltninger for beskyttelse af genstandene mod brand, tyveri og hærværk.

§ 10. Ophør

Stk. 1. Såfremt foreningen ophører, bliver det op til den ophævende generalforsamling, eller hvor sådan ikke finder sted, til den sidst valgte bestyrelse hvorledes der skal forholdes med foreningens aktiver.

Stk. 2. Foreningens aktiver kan ingensinde tilfalde private ejere, men skal tilfalde foreninger, firmaer, eller institutioner der kan fremme tegneseriemiljøet i Danmark.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling 1. februar 2004, opdateret på generalforsamlinger 2. december 2007, 23. november 2008 og 13. maj 2014.

Hold dig opdateret

Hold dig opdateret med, hvad der sker på Copenhagen Comics 

Tak for din tilmelding! Du modtager en mail med link til at bekræfte din tilmelding