Vedtægter

Her kan du læse foreningens vedtægter. De er vedtaget på generalforsamling 1. februar 2004, opdateret på generalforsamlinger 2. december 2007, 23. november 2008 , 13. maj 2014 og 06. maj 2023
 • 1. Navn og tilhørsforhold

 • 1.1 Foreningens navn er Copenhagen Comics.
 • 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

 • 2. Formål

 • 2.1 Foreningens formål er at arrangere tegneseriefestivaler og tegneserierelaterede kulturarrangementer.

Foreningen ønsker at fremme tegneseriemiljøet i Danmark og udbrede kendskabet til tegneseriemediet generelt blandt andet ved brug af popkulturelle indslag.

Dette sker på følgende måder:

 • 2.2.  Foreningen gennemfører en række aktiviteter i eget regi. Disse aktiviteter kan bestå i arrangering og varetagelse af tegneseriefestivaler, udgivelse af nyhedsbreve, magasiner, drift af internetside m.v.

Tegneseriefestivalen er for alle. Der er specielt fokus på et velfungerende børne – og ungeområde.

 • 3. Medlemskab 

 • 3.1 Foreningen optager som medlem enhver, som har betalt kontingent til foreningen og som kan tilslutte sig foreningens formål. 
 • 3.2 Indmeldelse kan ske ved henvendelse til bestyrelsen. Medlemskabet skal fornyes én gang årligt.
 • 3.3 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, som handler i strid med foreningens vedtægter eller på anden måde handler til skade for foreningen, og som ikke har efterlevet et af bestyrelsen med passende varsel afgivet påkrav om efterrettelighed. Det ekskluderede medlem kan kræve eksklusionen prøvet ved den førstkommende generalforsamling, hvor det ekskluderede medlem har taleret, men ikke stemmeret.

 • 4. Generalforsamling

 • 4.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
 • 4.2 Bestyrelsen indkalder til generalforsamlingen med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen skal være skriftlig og personlig. Indkaldelse annonceres på foreningens hjemmeside samt ved udsendelse af mail til foreningens medlemmer. Der laves opslag i udvalgte butikker og hos andre samarbejdsparter (skriftlige og elektroniske). Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

 • 4.3 Generalforsamling afholdes hvert år senest i oktober måned.

 • 4.4 Alle medlemmer, der har betalt kontingent, har taleret. Medlemmer har stemmeret, hvis de er mindst 15 år gamle.
 • 4.5 Dagsorden for generalforsamling: 
 1.   Valg af dirigent
 2.   Valg af referent
 3.   Godkendelse af dagsorden
 4.   Årsberetning til godkendelse
 5.   Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
 6.   Fremlæggelse af budget til godkendelse
 7.   Fastsættelse af kontingent
 8.   Indkomne forslag
 9.   Valg til bestyrelse og mindst en suppleant 
 10. Valg af revisor og mindst en revisorsuppleant
 11. Eventuelt
 • 4.6 De stemmeberettigede medlemmer har hver én stemme. Der kan stemmes ved fuldmagt, der skal være sendt eller overbragt til et bestyrelsesmedlem. Afstemning sker ved håndsoprækning, medmindre et medlem begærer skriftlig afstemning. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed, idet dog beslutninger om vedtægtsændringer kun kan vedtages med 2/3 flertal. 
 • 4.7. Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

Stk. 9. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et bestyrelsesmedlem eller mindst 1/3 af foreningens medlemmer fremsætter skriftlig begæring til formanden derom. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kendskab.

Stk. 10. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.

 • 5. Foreningens bestyrelse

 • 5.1 Foreningens daglige ledelse forestås af bestyrelsen, som vælges af generalforsamlingen.
 • 5.2 Bestyrelsen består af mindst 5 medlemmer og højst 9 medlemmer. Der kan være op til 3 suppleanter.
 • 5.3 Foreningens bestyrelse er på valg hvert år.

 • 5.4 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer og fastsætter selv sin forretningsorden. Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen af sin midte vælger formand, næstformand og kasserer. Formand, næstformand og kasserer skal være myndige.
 • 5.5 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og konstitution. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.
 • 5.6 Formanden – og i hans fravær næstformanden – indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske om det overfor formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter anmodningen er kommet til formandens kundskab.
 • 5.7 Bestyrelsen fører en protokol over sine forhandlinger.

 • 6. Tegningsret

 • 6.1 Foreningen tegnes af formand og kasserer.
 • 6.2 Bestyrelsen kan godkende, at formand og kasserer kan råde over dankort og netbank til foreningens bankkonto hver for sig.
 • 6.3 Ved køb, pantsætning eller salg af fast ejendom kræves dog underskrift af den samlede bestyrelse.
 • 6.4 Ved beløb under 1.000 kr. kan kassereren alene underskrive.

 • 7. Kontingent 

 • 7.1 De årlige kontingenter godkendes af generalforsamlingen.

 • 8. Vedtægtsændringer 
 • 8.1 Vedtægtsændringer kræver et flertal på 2/3 af generalforsamlingens fremmødte medlemmer.

 • 9. Ekstraordinær generalforsamling 

 • 9.1 Indkaldelse sker, hvis et flertal af bestyrelsen ønsker det, eller mindst 1/3 af de myndige medlemmer ønsker det. Bestyrelsen skal indkalde med dagsorden skriftligt og personligt med mindst to ugers varsel og senest fire uger efter, at der er indgået ønske om det.

 • 10. Regnskab og økonomi 

 • 10.1 Regnskabsåret følger kalenderåret.
 • 10.2 Det reviderede regnskab med kommende års budget skal være skriftligt tilgængeligt for medlemmerne senest 14 dage før den ordinære generalforsamling.
 • 10.3 Revision finder sted én gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisoren ønsker det.
 • 10.4 Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.
 • 10.5  Foreningens budget skal være udarbejdet således, at den forventede egenkapital ved regnskabsårets afslutning som minimum svarer til 50 % af foreningens egenkapital i sidste regnskabsår op til et beløb på kr. 200.000.

 • 11. Opløsning

 • 11.1 Opløsning af foreningen kræver et flertal på 2/3 af generalforsamlingens eller den ekstraordinære generalforsamlings fremmødte medlemmer. Opløsningen skal herefter godkendes på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling.
 • 11.2 Ved opløsning af foreningen skal foreningens midler overdrages til almennyttige formål inden for foreningens formål.

 • 12. Rettigheder m.v.

 • 12.1. Arbejdet i foreningen er hovedsageligt baseret på frivillig, ulønnet arbejdskraft. Trivielle opgaver eller opgaver som kræver særligt udstyr eller specialistviden, og som det er vanskeligt at finde frivillige til at løse, kan løses af lønnede ressourcer.
 • 12.2. Ingen frivillig eller ansat kan betinge sig nogen form for rettigheder eller personlige fordele af det arbejde, der frembringes i foreningens regi, det være sig ejendomsrettigheder, ophavsrettigheder af enhver art, eller hvad i øvrigt nævnes kan, intet undtaget, medmindre andet er skriftligt aftalt.
 • 13. Sikring

 • 13.1. Foreningen skal sørge for, at de genstande den håndterer og opbevarer på vegne af dennes samarbejdspartnere opbevares og håndteres forsvarligt, ligesom der skal sørges for nødvendige foranstaltninger for beskyttelse af genstandene mod brand, tyveri og hærværk.

Dato

Vedtaget på den stiftende generalforsamling 1. februar 2004, opdateret på generalforsamlinger 2. december 2007, 23. november 2008 , 13. maj 2014  og 06. maj 2023

Hold dig opdateret

Hold dig opdateret med, hvad der sker på Copenhagen Comics 

Tak for din tilmelding! Du modtager en mail med link til at bekræfte din tilmelding